Vyhotovenie roku 2010

Vyhodnotenie roku 2010

Vyhodnotenie roku 2010

V roku 2010 sme naďalej pokračovali v organizovaní preventívnych prednášok v témach drogová prevencia, stravovacie zlozvyky -anorexia bulímia, násilie v škole a v rodine.

Vo februári sa nám podarilo od ÚPSVAR Galanta prijať do pracovného pomeru na projekt jednu pracovnú silu, ktorá má na starosti organizovanie odborných prednášok.
Nakoľko sme dostali pozitívne odozvy od škôl, kde sme doposiaľ prezentovali naše prednášky, na základe ich požiadaviek sme rozšírili okruh a tém prednášok s ďalšími zaujímavými témami ako hráčske závislosti, sexuálna pomoc, voľba povolania ap. K týmto prednáškam sme zabezpečili nových špecialistov, psychológov. Tieto prednášky prebiehali počas celého roka okrem letných prázdnin. Spolu so psychológmi sme vypracovali dotazníky predovšetkým pre žiakov, ale aj pre riaditeľov jednotlivých škol, ktoré slúžia na komunikáciu, námietky medzi školskými zariadeniami a našim združením. Na základe týchto sa už aj prihlásilo viacero škol so záujmom o ďalšie prednášky.

Z 2% dane od právnych subjektov a súkromných osôb sme zaplatili druhú časť nehnuteľnosti v Dunajskej Strede – sídli OZ Femit.

V júni sme vyplatili väčšiu časť nehnuteľnosti so sídlom v Trsticiach, kde mienime zariadiť rozprávkovo terapeučné centrum pre mentálne postihnuté deti. Ešte sme dlžní z ceny nehnuteľnosti vo výške 10 000 Eur. V tomto komplexe nehnuteľnosti žije trojčlenná rodina, ktorí boli bezdomovci, ktorých sme tu usadili s cieľom, že pomôžeme vytvoriť im základné životné podmienky a pomôžeme im zaintegrovať sa do spoločnosti. Prijali sme ich do pracovného pomeru, tým pádom mali možnosť zo svojich príjmov uhradiť svoje záväzky voči združeniu.

Na kanceláriu v Dunajskej Strede sme našli ďalších prenajímateľov, na základe čoho nám 5 podnikateľských subjektov platí nájomné. Počas letných mesiacov sme vykonali vonkajšiu a vnútornú rekonštrukciu budovy sídla združenia ,tj. zateplenie fasády, obnova vnútornej maľovky.

Z dôvodu zvýšenia pracovných povinností a rozšírenia našich činností sme zvýšili aj počet zamestnancov, do konca decembra zo strany ÚPSVAR boli pre nás schválené ďalšie štyri projekty.

Na jeseň roka 2010 sme sa dohodli s primátorom mesta Dun. Streda o splátkovej platbe pozemku, na ktorom sa nachádza nehnuteľnosť sídla nášho združenia.

V priebehu roka 2010 sme nadviazali kontakt s ďalšími združeniami a zároveň sme prehĺbili spoluprácu už s existujúcou organizáciou, ako napr. s maďarská organizácia Kendermagtalanító Egyesulet, ktorá sa spolupodieľa pri prednáškach drogovej prevencie.
V októbri sme nadviazali kontakt s pánom László Százvai, hlavným organizátorom interaktívnej výstavy pre mládež v Debrecíne. Predmetná výstava nadväzuje na náš projekt, ktorý spracúva kľúčové témy dospievania. Dostali sme licenciu na organizovanie výstavy od januára 2012 až na šesť mesiacov.

Od mesiaca november máme už aj fungujúcu webovú stránku.
V priebehu roka sme sa zúčastnili na viacerých profesijných konferenciách, napr. na jar absolvovali 2 naše pracovníčky týždňový seminár s regionálnou účasťou , ktorý bol špeciálne zameraný na tvorbu projektov, ktorý organizovalo Združenie za spoločné ciele.

Mesiac december: rozposlali sme ďakovné listy našim sponzorom, ktorí nám boli nápomocní počas roka 2010.