Predstavenie

Predstavujeme Vám FEMIT, ktoré je dobrovoľné občianske združenie, bez ohľadu na svetonázorovú, politickú a národnostnú príslušnosť.

Cieľom občianskeho združenia je pestovanie kultúry a historických tradícií maďarského národa, posilnenie vzájomných vzťahov medzi mládežníckymi organizáciami aj zo zahraničia.

V rámci pomoci a rozvoja mladých ľudí po stránke telesných, mentálnych i duševných schopností sme si zaumienili poskytnúť pomoc deťom ,ktoré trpia ťažko liečiteľnou chorobou. Každoročne usporadúvame verejnú zbierku pre deti, ktorých liečenie je možné iba v zahraničí.

Vo výchovno-vzdelávacej činnosti nášho združenia pravidelne organizujeme prednášky spojených s projekciou filmu i prednášky o protidrogovej prevencie, o bulímí, o anorexí, o školskej násilí, o slaboučujúcich detí, o hazardných hier.

V zmysle našich cieľov, ako aj v súlade požiadaviek záujmov účastníkov, pravidelne každoročne usporiadame rozmanité činnosti, programy v záujme získania vedomostí, zručnosti a schopností.

Pravidelne organizujeme viacdňové spoločné výlety, turistika a táborenie. Do tejto činnosti by sme chceli zapojiť okrem detí a mládeže aj dospelých, predovšetkým rodičov aj učiteľov. aby sme sa lepšie spoznali a hlavne zblížili a tak prehlbovali vzájomnú súčinnosť, komunikáciu i medziľudské vzťahy.

Naše kontaktné údaje sú:
FEMIT
929 01 Dunajská Streda Ružový háj 937/47
Mobil: +421 (0)915 727 613 e-mail: gyorigita@gmail.com, info@femit.eu

IČO: 37991612
DIČ: 2022193261
Bankové spojenie:
VÚB, a.s. 2137848853/0200