A FEMIT Polgári társulás alapszabályzata

Polgári társulás alapszabályzata

1. cikkely
Alapszabály

 1. A polgári társulás neve magyarul FEMIT, szlovák nyelven FEMIT.
 2. A polgári társulás székhelye : Rózsaliget 937/47, 929 01 ,Dunaszerdahely, Szlovák Köztársaság.
 3. Fizikai személyek önkéntes politikamentes társulása.
 4. A polgári társulás önálló jogalanyisággal bíró szervezet, mely kapcsolatba léphet más hasonló célokat szolgáló szervezetekkel.

2. cikkely
Célok és tevékenység

 1. A polgári társulás célja támogatni a magyar és más kisebbség gyermekeit és ifjúságát, segíteni a társadalmi életben való eligazodást, továbbá segíteni az egészségileg hátrányos helyzetű személyeket a komunikációs és szociális akadályok leküzdésében és előmozdítani integrációjukat a társadalomba. A társaság céljai a következő módon lesznek megvalósítva:

  a) a gyermekek és ifjúság testi és szellemi fejlődését elősegítő programok szervezése

  b) egészség megőrző, turisztikai, és sportrendezvények szervezése a szabadidő hasznos eltöltése és természetvédelem céljából

  c) kulturális rendezvények táborok szervezése a népi valamint az egyetemes magyar kultúra jobb megismerése céljából

  d) veszélyes és nem kívánt függőségek leküzdését szolgáló népművelő tevékenység – előadások és szemináriumok szervezése

  e) programok szervezése a negatív társadalmi jelenségek, mint a szegénység valamint az alacsony szociokultúrális színvonal visszaszorítása céljából

  f) az egészségileg és szociálisan hátrányos helyzetű polgárok életminőségét segítő tevékenység

  g) állami és más szervezetekkel váló együttműködés a társulás céljainak megvalósítása érdekében

  h) előadások szemináriumok, konferenciák és szakmai tanácskozások szervezése a társulás céljainak elérése érdekében

  i) önkéntes tevékenység a folyóvizek tisztaságának megőrzése valamint erdővédelem különös tekintettel a természetvédelmi területeken található turisztikai és üdülő központok környékén.

  j) önkéntes munka az állatvédelem területén

  k) nevelő programok szervezése a másokkal szembeni tolerancia területén nemzetiségre, bőrszínre, vallási hovatartozásra való tekintet nélkül valamint az önértékelés és mások értékeinek megbecsülése illetve az általános emberi jogok megismerése és tiszteletben tartása céljából

  l) a közgyűlés határozataival összhangban lévő programok támogatása.
 2. A társaság a következő feladatokat végzi: kialakítja a megfelelő személyi, anyagi és szervezeti feltételeket a társulás működése érdekében

3. Cikkely
Tagság

A társulás tagja lehet mindazon magán illetve jogi személy, aki a társulás céljaival és alapszabályával egyetért.

 1. A tag felvételéről írásos jelentkezés alapján az elnökség dönt
 2. A tagság a felvétel napjával kezdődik.
 3. A tagság megszűnik:

  a) kilépéssel – a tagság megszűnik a tag írásos kérvényének az elnökség részére történt kézbesítésével

  b) kizárással – a tagság az elnökségi határozat kizárási határozatának napjával szűnik meg.

  c) fizikai személy halálával, jogi személyeknél a jogi személyiség megszűnésével.

  d) a társulás megszűnésével.

4. Cikkely
A tagok jogai és kötelességei

 1. A tag jogai:

  a) szavazati joggal részt venni a társulás közgyűlésein

  b) részt venni a társulás tevékenységében

  c) választani, és választva lenni a társulás intézményeibe

  d) javaslatokkal, észrevételekkel, panasszal, kérelemmel fordulni a társulás szerveihez és szavazni azokról

  e) tájékoztatva lenni a társulás határozatairól és tevékenységeiről.
 2. A tag kötelességei:
  a) betartani a társulás alapszabályát

  b) segíteni a társulást céljai elérésében és részt venni munkájában

  c) befizetni a tagdíjat.

5. cikkely
A társulás szervei

 1. A társulás szervei:

  a) közgyűlés

  b) elnökség

  c) statutáris képviselő

  d) ellenőrző bizotság.

6. cikkely
Közgyűlés

A közgyűlés a társulás legmagasabb szintű szerve, melyet a társulás összes tagja alkot.

 1. A közgyűlés:

  a) elfogadja, a társulás alapszabályát, és kiegészíti azt, valamint határoz az éves tagdíjról

  b) választja és visszahívja az elnököt valamint az elnökség tagjait

  c) választja és visszahívja az ellenőrző bizottság tagjait

  d) jóváhagyja a munkatervet, a költségvetést és a gazdasági beszámolót

  e) a társulás alapvető kérdéseiről dönt

  f) határoz a társulás megszűnéséről
 2. A közgyűlést az elnökség szükség szerint hívja össze, évente legalább egy alkalommal. Az elnökség összehívja a közgyűlést, ha a tagság legalább 20% kéri. A közgyűlés határozatképes, ha jelen van a tagok egyszerű többsége.
  A közgyűlés határozatairól nyilvános szavazással dönt, és határozatai érvényesek, amennyiben azt a jelenlévők többsége megszavazta. Tisztújítás, titkos szavazással is történhet.

7. cikkely
Elnökség

 1. Az elnökség a társulás végrehajtó szerve, és a közgyűlésnek tartozik felelőséggel. Irányítja a társulás tevékenységét a két közgyűlés közötti időszakban.
 2. Az elnökségnek legalább három tagja van (elnök, alelnök, titkár), Választási időszakuk 4 év. Az elnökség, évente legalább kétszer ülésezik. Az elnökségi gyűléseket az elnök hívja össze és elnököl azokon. Az elnököt távollétében az alelnök helyettesíti.
  Az elnökség határozatképes, ha a tagok több mint fele jelen van. Az elnökség egyszerű többségi szavazattal hozza meg határozatait. Azonos számú szavazat esetében az elnök, annak távollétében, pedig az alelnök szavazata döntő.
 3. Az elnökség:
  a) választja és visszahívja az elnöki funkciót betöltő személyt

  b) összehívja és tartalmilag előkészíti a közgyűlés üléseit

  c) kidolgozza a társulás munkatervét, éves beszámolóját költségvetését és a gazdasági beszámolót.

  d) dönt a tagok felvételéről és kizárásáról

  e) dönt a társulás megszűnéséről , amennyiben a közgyűlés három hónapig nem ül össze, hogy arról döntést hozzon.

  f) dönt a felszámoló biztos személyéről a társulás megszűnése esetén.

8. cikkely
Statuttáris képviselő

 1. A társulást az elnök képviseli és annak nevében eljár távollétében az általa megbízott elnökségi tag helyettesíti. Az elnököt 4 évre választják. Összehívja és irányítja az elnökség üléseit. Dönt az alkalmazottak felvételéről jutalmazásáról és elbocsátásáról.

9. cikkely
Ellenőrző bizottság

 1. Az ellenőrző bizottsági tagság összeegyeztethetetlen az elnökségben való tagsággal.
 2. Az ellenőrző bizottságnak 3 tagja van, aki egymás közül választják meg a bizottság elnökét. A bizottság évente legalább egyszer ülésezik. Az ülést a bizottság elnöke hívja össze és vezeti azt. A bizottság határozatképes, amennyiben tagjainak többsége, jelen van. Határozatait egyszerű többséggel hozza meg.
 3. Az ellenőrző bizottság
  a)ellenőrzi a társulás gazdálkodását, figyelmezteti az elnökséget a hiányosságokra, és javaslatokat tesz azok kiküszöbölésére

  b)ellenőrzi, az alapszabály és belső rendelkezések betartását.

10. cikkely
A társulás gazdálkodása

 1. A társulás ingó és ingatlan vagyonnal gazdálkodik
 2. Vagyoni forrásai lehetnek:
  a) tagdíjak

  b) fizikai és jogi személyek adományai

  c) belföldi és külföldi jogi személyek pályázati támogatásai és juttatásai

  d) állami önkormányzati szervek illetve más szervezetek támogatásai

  e) a társulás tevékenységeiből származó bevételek.
 3. A gazdálkodás a jóváhagyott költségvetés szerint történik. A gazdálkodásért az elnökség felel.
 4. Vagyonból valamint a tevékenységből származó bevételek a társulás egészének tulajdona.
 5. A szerződési alapon a társulás más szervezetek illetve állami vagyonnal is gazdálkodhat.
 6. A társulás ki nem merített anyagi eszközei az évvégével átvivődnek a következő időszakra.
 7. A társulás vagyona hitellel illetve más módon csak a közgyűlés jóváhagyásával terhelhető meg.
  Március végéig az elnök előterjeszti a közgyűlésnek az előző év gazdasági beszámolóját jóváhagyásra.

11.cikkely
A társulás megszűnése

 1. A társulás megszűnéséről, más társulással való társulásról vagy megszűnéséről a közgyűlés dönt, kétharmados többséggel.
 2. Amennyiben a társulás megszűnik, az elnökség felszámoló biztost nevez ki.
 3. A felszámolásnál először a kötelezettségeket kell elrendezni. A társulás további vagyona átruházható hasonló céllal működő társulásra, alapítványra más jogi személyre, vagy felhasználható közhasznú illetve jótékonysági célokra.

12.Cikkely
Záró rendelkezések

 1. Az alapszabály a közgyűlés jóváhagyásának napján lép érvénybe.
 2. A társulás a Szlovák Belügyminisztériumba történt bejegyzése napján alakul meg.
 3. Az alapszabály által nem rendezett viszonyokra a 83/1990 Zb. számú törvény és későbbi rendelkezései érvényesek.

Dunaszerdahelyen 2011. március 11-én