Výstava Kontrast

Výstava
Výstava kontrast je multimediálna výstava, ktorá v prvom rade podporuje hlbšie sa zamyslieť nad pálčivými otázkami života, čím dopomôže k pozitívnemu rozhodnutiu.

Úprimne a neúprosne vynáša na povrch najdôležitejšie otázky života mladých ako i rodín. Výstava spracúva 7 tematických okruhov, tak ako hovorí aj jej samotný názov, kedy poukazuje aj pozitívne ako i negatívne stránky tej istej tematiky. Túto výstavu možno charakterizovať ako jeden obrovský výkrik, ktorý nehladká, ale naopak, potrasie a prebúdza návštevníka, čím mieni budovať a stavať na tých miestach života mladých, kde je to najviac nutné , a kde sa javí najväčšie ničenie -najväčšia potreba. Predstavuje také tematiky, ktoré patria medzi najdôležitejšie otázky mladých o ktorých nehovoria na verejnosti, avšak sa najčastejšie otáľajú bez odpovede. Tieto tematiky sa dotýkajú otázok ako je násilie v rámci rodiny, čo alebo kto vám slúži vzorom, uzavretie manželstva a rozvody, rozhodnutie sa pre dieťa, kde oproti stojí potrat, závislosti a sloboda, milovanie vlasti a kozmopolitizmus, samovražda a význam života, ako aj otázky týkajúce sa zázraku oslobodenia.

Ako komunikačný prostriedok sme sa rozhodli pre multimédiá, nakoľko cieľová skupina návštevníkov výstavy kontrast je mládež v prvom rade vo veku od 14-26 rokov .Vyrástla totiž jedna generácia, ktorá rozumie výlučne tomuto jazyku. Obrazné aj zvukové materiály výstavy využívajú takmer všetky umelecké smery: humor, groteska, šokovanie návštevníkov. Pre celú túto výstavu sme sa snažili vytvoriť zvláštnu atmosféru ako aj jedinečnú typickú tvár.
Výstava kontrast prevádza návštevníkov cez labyrintu 8 izieb. Prechodom z jednej izby do druhej sa návštevníci stretávajú s fotografiami, svetelnými a zvukovými efektmi /feeling-ami/ pripravujúce ďalšiu tematiku výstavy, pričom na tejto ceste dostávajú aj určité úlohy.
Každá izba spracúva jednu tematiku. Posledná, teda ôsma izba je tzv. „IZBA TICHA“, kde každý má možnosť v sebe spracovať jednotlivé tematiky, resp. podľa nároku a potreby aj využiť psychologickú či duchovnú pomoc a radu odborníka.

Výstava