Stanovy Občianskeho združenia FEMIT

Článok 1
Základné ustanovenia

 1. Občianske združenie má názov FEMIT.
 2. Sídlom združenia je Ružový háj 937/47, 929 01 Dunajská Streda.
 3. Združenie je dobrovoľným, nepolitickým záujmovým združením fyzických osôb.
 4. Združenie je samostatnou organizáciou s právnou subjektivitou, ktoré môže vstúpiť ako samostatný subjekt do vzťahu s inými organizáciami sledujúcimi podobné ciele v SR a v zahraničí.

Článok 2
Cieľ a činnosť

 1. Cieľom združenia je podpora detí a mládeže maďarskej a inej menšiny, pomoc v orientácii sa spoločenskom živote a prispievanie k prekonávaniu sociálnych a komunikačných bariér pri integrácii zdravotne znevýhodnených spoluobčanov. Ciele združenia budú napĺňané najmä týmito formami:
  a)usporiadanie aktivít zameraných na rozvoj telesných a duševných schopností detí a mládeže

  b)organizovanie turistických a športových podujatí s cieľom chrániť zdravie a prírodu–užitočné využitie voľného času mladých ľudí

  c)organizovanie kultúrnych aktivít a táborov so zámerom na dôkladnejšie poznanie ľudovej a všeobecnej maďarskej kultúry.

  d)organizovanie osvetovej činnosti formou prednášok, seminárov a odborných podujatí v oblasti predchádzania nebezpečných a neprajných návykov

  e) usporiadanie aktivýt k elimenicií negatívnych javov v spoločnosti ako sú chudoba, nízka socio-kultúrna úroveň skupín obyvateľstva

  f) vytváranie materiálnych podmienok pre humanizáciu a skvalitňovanie života sociálne a zdravotne znevýhodnených občanov

  g) spolupráca so štátnymi a neštátnymi inštitúciami v SR i v zahraničí z dôvodu dosiahnutia cieľov združenia

  h) usporiadanie prednášok, seminárov, konferencií a ďalších odborných podujatí súvisiace s cieľmi združenia

  i)dobrovoľníčka činnosť v oblasti udržiavania čistoty vodných tokov, lesných porastov turistických a rekreačných lokalít z dôrazom na chránené územia.

  j) dobrovoľnícka činnosť na poli ochrany túlavých a týraných zvierat

  k)organizovanie výchovných aktivít na poli tolerancie voči iným ľudom bez ohľadu na pleť, národnosť a vierovyznanie ako aj na poli uvedomovania si vlastnej a hodnoty iných luďí a zároveň výchova k úcte všeobecným ľudským právam.

  l) podpora ďalších aktivít v súlade s rozhodnutím Valného zhromaždenia združenia.
 2. Združenie plní úlohy: vytvára personálne, organizačné a materiálne podmienky pre zabezpečenie činnosti združenia.

Článok 3
Členstvo

Členom združenia môžu byť fyzické alebo právnické osoby, ktoré súhlasia so stanovami a cieľmi združenia.

 1. O prijatí za člena rozhoduje na základe písomnej prihlášky predsedníctvo združenia.
 2. Členstvo vzniká dňom prijatia za člena.
 3. Členstvo zaniká:

  a)vystúpením – v deň doručenia písomného oznámenia člena o vystúpení zo združenia predsedníctvu

  b)vylúčením - členstvo zaniká dňom rozhodnutia predsedníctva o vylúčení

  c)úmrtím člena, resp. zánikom právnickej osoby

  d)zánikom združenia.

Článok 4
Práva a povinnosti členov

 1. Člen má právo:

  a)zúčastňovať sa členskej schôdze a hlasovať na nej

  b)zúčastňovať sa na činnosti združenia

  c)voliť a byť volený do orgánov združenia

  d)predkladať návrhy, podnety, sťažnosti a žiadosti orgánom združenia a hlasovať o návrhoch podaných na stretnutiach združenia

  e)byť informovaný o rozhodnutiach orgánov združenia a pripravovaných aktivitách.
 2. Člen má tieto povinnosti:
  a)dodržiavať stanovy združenia

  b)plniť uznesenia orgánov združenia aktívne sa podieľať na jej činnosti

  c)platiť členské príspevky.

Článok 5
Orgány združenia

 1. Orgánmi združenia sú:

  a)valné zhromaždenie

  b)predsedníctvo združenia

  c)štatutárny orgán

  d)revízna komisia.

Článok 6
Valné zhromaždenie

Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom združenia a je tvorené všetkými členmi združenia.

 1. Valné zhromaždenie:

  a)schvaľuje zmeny a doplnky stanov združenia a výšku ročných členských príspevkov

  b)volí a odvoláva predsedu a dvoch členov predsedníctva

  c)volí a odvoláva členov revíznej komisie

  d)schvaľuje plán činnosti, rozpočet a výročnú správu o hospodárení

  e)rozhoduje o ďalších zásadných otázkach týkajúcich sa združenia

  f)rozhoduje o zrušení združenia.
 2. Zasadnutie valného zhromaždenia zvoláva predsedníctvo podľa potreby, najmenej jedenkrát do roka. Predsedníctvo zvolá valné zhromaždenie, ak o to požiada najmenej 20% členov združenia.
  Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov.
  Uznesenie valného zhromaždenia je zásadne verejné a je platné, ak za neho hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných členov. Hlasovanie valného zhromaždenia o personálnych otázkach môže byť tajné.

Článok 7
Predsedníctvo združenia

 1. Predsedníctvo združenia je výkonným orgánom združenia, za svoju činnosť je zodpovedné valnému zhromaždeniu. Riadi činnosť združenia v období medzi zasadnutiami valného zhromaždenia.
 2. Predsedníctvo má 3 členov ( predseda, podpredseda, tajomník), ktorých funkčné obdobie sú 4 roky. Schádza sa najmenej dvakrát ročne, inak vždy, keď je zvolané oprávnenou osobou. Rokovania zvoláva a riadi predseda, v jeho neprítomnosti podpredseda.
  Predsedníctvo je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov. Rozhoduje uznesením, ktoré prijíma nadpolovičná väčšina prítomných členov, v prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu a ak nie je prítomný predseda, hlas podpredsedu.
 3. Predsedníctvo najmä:

  a)volí spomedzi svojich členov predsedu a podpredsedu a odvoláva ich

  b)zvoláva a obsahovo pripravuje rokovania valného zhromaždenia

  c)vypracováva plán činnosti združenia, správu o činnosti, návrh rozpočtu a správu o hospodárení združenia

  d)rozhoduje o prijatí a vylúčení člena združenia

  e)rozhoduje o zrušení združenia v prípade, ak sa valné zhromaždenie nezíde do troch mesiacov, aby rozhodlo o zrušení združenia

  f)ustanovuje likvidátora v prípade likvidácie združenia.

Článok 8
Štatutárny orgán

 1. Štatutárnym orgánom združenia je predseda, ktorého v prípade neprítomnosti zastupuje ním poverený člen predsedníctva. Je volený na dobu 4 roky.
  Predseda zvoláva a riadi zasadnutia predsedníctva.
  Rozhoduje o prijatí zamestnancov, o ich odmeňovaní a prepúšťaní.

Článok 9
Revízna komisia

 1. Revízna komisia je kontrolným orgánom združenia, za svoju činnosť zodpovedá valnému zhromaždeniu.
 2. Členstvo v revíznej komisii je nezlučiteľné s členstvom v predsedníctve.
 3. Revízna komisia má troch členov, ktorí spomedzi sebou volia predsedu. RK sa schádza najmenej 1 krát ročne. Jej rokovania zvoláva a riadi predseda RK. Revízna komisia je uznášaniaschopná,ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov. Rozhodnutia sú právoplatné, ak ich schválila nadpolovičná väčšina prítomných členov.
 4. Revízna komisia:

  a)kontroluje hospodárenie združenia, upozorňuje predsedníctvo na nedostatky a navrhuje mu riešenia na ich odstránenie

  b)kontroluje dodržiavanie stanov a vnútorného poriadku.

Článok 10
Hospodárenie združenia

 1. Združenie hospodári s hnuteľným a nehnuteľným majetkom.
 2. Zdrojmi majetku sú:

  a)dobrovoľné členské príspevky

  b)dary od fyzických a právnických osôb

  c)dotácie a granty od právnických osôb z tuzemska i zo zahraničia

  d)dotácie od štátnych a samosprávnych orgánov a organizácií

  e)príjmy z činnosti pri napĺňaní cieľov združenia.
 3. Hospodárenie sa uskutočňuje podľa schváleného rozpočtu. Za hospodárenie zodpovedá predsedníctvo.
 4. Všetky získané finančné prostriedky , ako aj hmotné a nehmotné aktíva sú majetkom združenia ako celku.
 5. Na základe zmluvných vzťahov môže združenie využívať majetok iných organizácií alebo štátu.
 6. Nevyčerpané finančné prostriedky združenia sa prevádzajú koncom roka na nasledujúce obdobie.
 7. Majetok združenia možno zaťažiť úverom, alebo iným spôsobom len so súhlasom valného zhromaždenia.
  Do konca marca každého kalendárneho roku prekladá predseda združenia správu o hospodárení združenia za uplynulý kalendárny rok, ktorú schvaľuje valné zhromaždenie združenia.

Článok 11
Zánik združenia

 1. Združenie zaniká dobrovoľným rozpustením, alebo zlúčením s iným združením. O zániku rozhoduje valné zhromaždenie nadpolovičnou väčšinou hlasov.
 2. Ak zaniká združenie rozpustením, predsedníctvo ustanoví likvidátora.
 3. Pri likvidácii združenia sa najprv uhradia všetky pohľadávky združenia. Majetok sa v prípade
  likvidácie môže previesť inému združeniu, nadácii alebo právnickej osobe s podobnými cieľmi alebo na verejnoprospešné a charitatívno-humánne účely.

Článok 12
Záverečné ustanovenia

 1. Tieto stanovy nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom schválenia valným zhromaždením.
 2. Združenie vzniká dňom registrácie na Ministerstve vnútra SR.
 3. NNa vzťahy neupravené týmito stanovami sa používajú ustanovenia zákona č. 83/1990 Zb.
  o združovaní občanov v znení neskorších predpisov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov.

V Dunajskej Strede, dňa 11.3.2011