Stanovy

Stanovy Občianskeho združenia FEMIT

Článok 1
Základné ustanovenia

 1. Občianske združenie má názov FEMIT.
 2. Sídlom združenia je Ružový háj 937/47, 929 01 Dunajská Streda.
 3. Združenie je dobrovoľným, nepolitickým záujmovým združením fyzických osôb.
 4. Združenie je samostatnou organizáciou s právnou subjektivitou, ktoré môže vstúpiť ako samostatný subjekt do vzťahu s inými organizáciami sledujúcimi podobné ciele v SR a v zahraničí.

Článok 2
Cieľ a činnosť

 1. Cieľom združenia je podpora detí a mládeže maďarskej a inej menšiny, pomoc v orientácii sa spoločenskom živote a prispievanie k prekonávaniu sociálnych a komunikačných bariér pri integrácii zdravotne znevýhodnených spoluobčanov. Ciele združenia budú napĺňané najmä týmito formami:
  a)usporiadanie aktivít zameraných na rozvoj telesných a duševných schopností detí a mládeže

  b)organizovanie turistických a športových podujatí s cieľom chrániť zdravie a prírodu–užitočné využitie voľného času mladých ľudí

  c)organizovanie kultúrnych aktivít a táborov so zámerom na dôkladnejšie poznanie ľudovej a všeobecnej maďarskej kultúry.

  d)organizovanie osvetovej činnosti formou prednášok, seminárov a odborných podujatí v oblasti predchádzania nebezpečných a neprajných návykov

  e) usporiadanie aktivýt k elimenicií negatívnych javov v spoločnosti ako sú chudoba, nízka socio-kultúrna úroveň skupín obyvateľstva

  f) vytváranie materiálnych podmienok pre humanizáciu a skvalitňovanie života sociálne a zdravotne znevýhodnených občanov

  g) spolupráca so štátnymi a neštátnymi inštitúciami v SR i v zahraničí z dôvodu dosiahnutia cieľov združenia

Tartalom átvétel